Σκοπός της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων είναι η διατήρηση, η μελέτη, η προστασία, ο ισχυρισμός και η προώθηση των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.  Η δημιουργία ενός από τους πιο δυναμικούς φορείς ανάπτυξης και υποστήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στην Ήπειρο και στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση του ηγετικού ρόλου του τουρισμού στην τοπική οικονομία.  Οι στόχοι προτεραιότητας και οι βασικές δραστηριότητες της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων μεταξύ άλλων είναι:

  • Η προώθηση των αιτημάτων των μελών και η συνεχής ενημέρωση
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μέλη της ΕΞΝΙ και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και κοινοτικούς φορείς, σχετικά με τις τάσεις της τουριστικής αγοράς και τη διαμόρφωση και χαρτογράφηση της τουριστικής ζήτησης στην περιοχή.
  • Η ενημέρωση και ενημέρωση των μελών της ΕΞΝΙ σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να διεισδύσει σε νέες αγορές-στόχους
  • Η δημιουργία και ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και τουριστικής συνείδησης
  • Η ενεργός συμμετοχή και στρατηγική συνεργασία στην έρευνα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή
  • Η διαφοροποίηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος και η προώθησή του στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές αγορές.